KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze jest OKF z siedzibą przy ul. Sportowej 1, 56-200 Góra, tel. 65-543-25-03, e-mail: okfgora@wp.pl, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej „Administratorem”.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: tel. 65-543-25-03, e-mail: okfgora@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze.

4. Gromadzone dane obejmują: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, klub, miasto, telefon, płeć.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze, przez który rozumieć należy organizację XXV Ogólnopolskiego Biegu Niepodległości.

6. Dane osobowe w posiadaniu, których będzie Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze mogą być udostępniane innym odbiorcom.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa.

9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawa.

10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w XXVI Ogólnopolskim Biegu Niepodległości.

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.